fbpx

Felhasználási feltételek

 1. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS: Az ügyfél szerződést köt a 2Group SAS-szal, hogy ügynökként járjon el a Charter Útvonalban leírt charter szolgáltatások megszervezésében, amelyhez jelen Általános Szerződési Feltételek is csatolva vannak, az Ügyfél nevében a harmadik fél által tanúsított légitársaságok, amelyek a szerződés 135. része szerint működnek. a Szövetségi Légiközlekedési Hivatal („FAA”) előírásai (a Szövetségi Szabályozási Kódex 14. szakasza).
 2. FOGLALÁSOK:
 1. A 2Group SAS minden szolgáltatás iránti kérelmét el kell fogadnia. Charter útvonalát faxon kézbesíti a 2Group SAS, amely tartalmazza a visszaigazolási számot és a becsült árajánlatot, valamint megadja az indulás dátumát és időpontját, az Ön nevében rendezett repülési szakaszokat, a repülőgép típusát és az Ön által megadott egyéb kéréseket. repülőjegy lefoglalásakor. Önnek alá kell írnia és vissza kell küldenie a Charta útiterv-visszaigazolásának egy példányát, amely megerősíti annak tartalmát, és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.
 2. Az Ügyfél tudomásul veszi és tudomásul veszi, hogy a menetrend szerinti belföldi utazások esetén a kezdettől számított 48 órán belüli, illetve a menetrend szerinti nemzetközi utazások esetében 72 órán belüli foglalás vagy annak egy részének törlése az utazásra meghirdetett ár 100%-áig terjedő lemondási díjat von maga után. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a dátumban, az útvonalon vagy a repülőgép típusában bekövetkezett bármilyen változás lemondásnak minősül. MINDEN CHARTER FOGLALKOZÁS NEM TÖRÖLHETŐ ÉS NEM VISSZATÉRÍTHETŐ A FOGLALÁS IDŐPONTJÁBAN.
 3. Az ügyfél nem törölheti az indulás előtt 48 órával törölt járatok költségeit belső utak esetén, illetve 72 órával nemzetközi utak esetén, kivéve azokat a költségeket vagy lemondási díjakat, amelyek kifejezetten a 2Group SAS-nél merültek fel az ilyen típusú járatra való felkészülés során, vagy az ilyen esetek kivételével. ahol előzetes letét fizetése szükséges és az ügyfelet tájékoztatták a lemondási díjról.

3. ÁRAK: Az Ügyfélnek biztosított becsült költség minden egyes charter útvonal esetében a következőktől függ:

4. MŰVELETEK ISMERTETÉSE: Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a 2Group SAS kizárólag ügynökként jár el, nem légitársaság és nem üzemelteti a járatokat. Az ügyfél felhatalmazza a 2Group SAS-t, hogy az Ügyfél nevében foglaljon. A légi charter szolgáltatók kizárólagos felelőssége és ellenőrzése az Ön számára nyújtott légijármű charter szolgáltatások minden vonatkozása tekintetében, beleértve, de nem kizárólagosan, a repülőgépek rendelkezésre állását és árait, a járatok menetrendjét, az üzemeltetést, a szabályozási feltételeket és a repülés biztonságát, az utasok, a poggyász és a rakomány, valamint az utazással kapcsolatos egyéb személyek és események, például a személyzet teljesítménye és a vendéglátás.

5. ÜZEMELTETÉS BIZTONSÁGA: Ön korlátozás nélkül tudomásul veszi és elfogadja, hogy a charter járatokat szolgáltatók és/vagy pilótáik kizárólagos felelősséggel tartoznak a járatok megnyitásával, üzemeltetésével és befejezésével kapcsolatos biztonsági döntésekkel kapcsolatos valamennyi döntésért.

 1. A belföldi és a nemzetközi járatok szövetségi jövedéki adó, illetve szövetségi indulási adó hatálya alá eshetnek. A 2Group SAS minden charter számlához hozzáadja a vonatkozó adót az aktuális kulcsot használva, és az ügyfél átvállalja az említett összegeket.
 2. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a 2Group SAS által biztosított költségbecslés bizonyos költségelemekre becsléseket fog tartalmazni. Az ügyfél a tényleges összegű adót, átrepülési engedélyt, leszállási díjat, étkezési költséget, repülőtelefont, vámdíjat, személyzeti utazási költséget, és a nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó hasonló, saját zsebből származó költségeket fizet, ha ezek az összegek eltérnek. a kezdeti költségbecslésből.
 3. Ha az eredeti útitervtől való eltérést az ügyfél kéri, és abba a 2Group SAS beleegyezett, vagy az ügyfél intézkedései megkívánják, akkor az Ügyfél által a 2Group SAS felé fennálló tartozás összege eltérhet az eredeti költség becslésétől.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK:

 1. A 2Group SAS előleg fizetését vagy elfogadható hitelkártya-garanciát kérhet. Hitelkártyaadatainak megadásával felhatalmazza a 2Group SAS-t, hogy fizetést kérjen az Ön által megadott hitelkártya kibocsátójától, ha Ön más módon nem fizet, és elfogadja a hitelkártya-kibocsátójával kötött szerződésében foglalt kötelezettségek betartását. . Hitelkártyáját azonban csak akkor terheljük meg, ha a 2Group SAS nem kapja meg a fizetést hét (7) napon belül a repülés befejezéséről küldött tételes számla kézhezvételétől számítva. Az ügyfél a számla kézhezvételétől számított 30 napon túl fizeti a 2Group SAS-nek (a) az alacsonyabb (i) havi egy százalékos kulcsot, vagy (ii) a törvény által megengedett legmagasabb százalékot a függőben lévő költségekre vonatkozóan a számla kézhezvételétől számított 30 napon túl, plusz (b) ésszerű költségek (beleértve az ügyvédi díjakat is) a lejárt díjak, kiadások és az alkalmazandó díjak beszedésével kapcsolatban.

7. VIS MAJEURE: A 2Group SAS nem tekintendő a jelen kötelezettségeit megszegőnek, és nem vállal felelősséget semmilyen késedelemért, törlésért vagy kárért, amelyet részben vagy egészben isteni, természeti, polgári vagy katonai hatósági cselekmény okozott. , sztrájk vagy munkaügyi konfliktus, mechanikai meghibásodás, alapvető kellékek vagy alkatrészek hiánya, vagy a 2Group SAS vagy a szolgáltató közvetlen ellenőrzésén kívül eső ok.

8. KÁROK

 1. Sem a charterszolgáltatók, sem a 2Group SAS nem vállal felelősséget a késedelemért, lemondásért vagy szolgáltatásnyújtás elmaradásáért, ha azt mechanikai nehézségek, időjárási körülmények, természeti katasztrófák, háború, polgári felfordulás, sztrájk vagy viták okozzák. munkaügyi törvények, kormányrendeletek, törvények, szabályok vagy felhatalmazások, vagy bármely más ok, amely az ésszerű ellenőrzésükön kívül esik;
 2. Ön vállal minden felelősséget biztonságáért, menetrendjéért, poggyászáért, rakományáért, üzleti és személyes tevékenységéért, valamint az általunk szervezett és légi charter szolgáltatók által végrehajtott repülőfoglalásaival és utazásaival kapcsolatos pénzügyi következményekért;
 3. Ön, ügynökei, ügyfelei vagy utasai vagy adott esetben alkalmazottai nem vehetnek részt olyan cselekményekben, nem birtokolhatnak olyan anyagot, illetve nem engedhetik meg, hogy a rakomány olyan anyagot tartalmazzon, amely a repülőgép lefoglalását vagy elkobzását vagy a repülőgép veszélyeztetését eredményezheti. az általunk Önnel kötött Chartában használtak; és
 4. A 2Group SAS nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozatot vagy garanciát semmilyen olyan ügyre vonatkozóan, amely egy adott célra való alkalmasságra, eladhatóságra vagy egyébre vonatkozó hallgatólagos garanciákra korlátozódik.
 5. Ha az ügyfél utazása a származási országtól eltérő országban való végső célállomást vagy leszállást foglal magában, a Varsói Egyezmény alkalmazható, és az egyezmény szabályozza és a legtöbb esetben korlátozza a fuvarozó felelősségét haláleset vagy személyi sérülés esetén. valamint a poggyász elvesztése vagy sérülése esetén.
 6. Ön köteles a 2Group SAS leányvállalatait és valamennyi tisztviselőjét, igazgatóját, alkalmazottját, törvényes képviselőjét és egyéb ügynökét, jogutódját és megbízottját (a „Kártalanított felek”) minden felelősség, veszteség, kár, pénzbírság, illetve pénzbírság alól mentesíteni és ártalmatlanná tenni. költségek és kiadások bármely olyan követelés, per, kereset, eljárás vagy hasonló jellegű ügy kapcsán, amelyet a kártalanított fél ellen indítottak vagy indítottak az Ön nevében nyújtott szolgáltatások eredményeként.
 7. A 2Group SAS SEMMILYEN ESETÉN NEM FELELŐS SEMMILYEN TÍPUSÚ KÖZVETLEN, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, AKÁR SZERZŐDÉSBŐL VAGY KÍNÁZÁSBÓL EREDMÉNYE, AZ ÜGYFÉL ÁLTAL FIZETT ÖSSZEGET MEGHAJTJA A REPÜLÉSÉRT. AZ ÜGYFÉL KÁRTANÍTJA ÉS ÁRTALMATLANÍTJA A 2Group SAS-t AZ ÜGYFÉL, ALKALMAZOTTAI, AZ ÜGYNÖKSÉGEI BÁRMELY CSELEKVÉSE VAGY MULASZTÁSÁBÓL A 2Group SAS-nál FELTÁRT VESZTESÉG, KÁR VAGY KÖLTSÉG ELLEN. AZ ÜGYFÉL TOVÁBBÁ, AZ ÜGYFÉL, VAGY AZ ÜGYFÉL BÁRMELY ALKALMAZOTTÁNAK VAGY VENDÉGÉNEK ÁLTAL OKOZOTT BÁRMELY KÁRÉRT FIZETNI, KIVÉVE A NORMÁLIS KOPÁST.

9. SZABÁLYOZÁSOK: Ez a Megállapodás időről időre az összes vonatkozó szabály, előírás, jóváhagyás és tanúsítvány hatálya alá tartozik, beleértve, de nem kizárólagosan, az FAA-t, amelyet jelenleg vagy a jövőben előírhatnak vagy megkövetelhetnek. A jelen Szerződésre New York állam joga az irányadó. A jelen Megállapodásban foglalt vagy hivatkozott bekezdések, záradékok vagy rendelkezések jogellenessége vagy érvénytelensége nem érinti vagy érvényteleníti a Megállapodás bármely más bekezdését vagy rendelkezését. A jelen Megállapodás a felek teljes megállapodását tartalmazza a jelen Szerződés tárgyára vonatkozóan. A jelen Megállapodás feltételei csak mindkét fél által aláírt írásos dokumentummal módosíthatók.

Leave us your information and we will call you as soon as possible.